Obligācija ir parāda vērtspapīrs, kurš apliecina, ka obligācijas turētājs izsniedzis emitentam (vērtspapīra izdevējam) aizdevumu obligācijas nominālvērtības(garantēta, nemainīga summa, pēc kuras aprēķina ieguldījuma procentu likmi) apmērā. Obligācijas izdod valstis, pašvaldības, uzņēmumi vai finanšu institūcijas.

Obligācijas ir izdevīgs ilgtermiņa noguldījums, kurš sola augstāku peļņu, kā termiņnoguldījums un ienākumu ziņā līdzinās akciju noguldījumam. Salīdzinot ar akcijām, vērtspapīru noguldījums obligācijās ir izdevīgāks, ja to turētājs meklē drošu noguldījumu. Obligāciju termiņš parasti ir noteikts (taču tās var pārdot arī pirms termiņa), un pēc termiņa beigām obligācijas visbiežāk tiek dzēstas par to nominālvērtību. Tātad, ja obligācijas iegādātas vismaz par to nominālvērtību, tad turētājs saņem tieši tādu pašu naudas apjomu, cik ieguldījis. Papildus tam obligāciju turēšanas laikā vērtspapīra turētājam tiek izmaksāta ienākumu gada likme – kupona likme – ko apņemas samaksāt emitents. Var izvēlēties starp fiksēto un mainīgo kupona likmi. Mainīgā kupona likme tiek aprēķināta saskaņā ar algoritmu, tā ir atkarīga no naudas tirgus indeksiem, piemēram, EURIBOR, un ir mainīga obligācijas derīguma termiņa laikā. Fiksēta kupona likme ir nemainīga.

Ir parāda vērtspapīri, kuros ieguldītājam par labu ir nostiprinātas nodrošinājuma tiesības – gadījumā, ja emitents bankrotē. Tās var būt ķīlu zīmes, kam kā papildus nodrošinājums kalpo hipotekāro kredītu portfelis.

Obligācijas ir pakļautas dažādiem finanšu riskiem. Tie ir gan procentu likmju risks, kad zaudējumus nākas ciest tirgus procenta likmju samazināšanās dēļ, gan kredītrisks, kad emitents piedzīvo finansiālas problēmas. Cenu risks ir vērtspapīru vērtības zudums termiņa laikā, likviditātes risks – nespēja pārdot obligācijas nepieciešamajā brīdī. Valūtas riskam pakļautas obligācijas, kas iegādātas citā valūtā, kā ieguldījumu bāzes valūta, un gadījumā, ja notiek valūtas svārstības.

Latvijas valsts parāda vērtspapīrs ir krājobligācija, vienas obligācijas cena ir 1 eiro. Minimālais iegādes apjoms ir 50 eiro. No krājobligācijām gūtais ienākums netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Krājobligācijām ir četri dzēšanas termiņi – 6 mēneši, 12 mēneši, 5 gadi un 10 gadi, tām ir fiksēta ienākumu likme (0,05%-1,6% 8.01.16. piedāvājumā).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *