Ieguldījumu fonds ir fonda ieguldītāju līdzekļu apvienojums ieguldīšanai finanšu tirgū ar mērķi gūt peļņu no ieguldījumu vērtības pieauguma (FKTK Klientu skola). Ieguldījumu fondus pārvalda ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuras saņēmušas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegtās licences. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības izplata ieguldījumu apliecības. Atbilstoši iegādātajam ieguldījumu apliecību skaitam personai ir tiesības pretendēt uz ieguldījumu fonda peļņas daļu. Dalība ieguldījumu fondos jeb, citiem vārdiem runājot, ieguldījumu pārvaldīšana, ir par maksu.

Fonda līdzekļi tiek ieguldīti dažādos finanšu instrumentos – akcijās, obligācijās, citos ieguldījumu fondos, banku termiņnoguldījumos.

Peļņa no ieguldījumu fondiem ir augstāka, kā termiņnoguldījumiem, taču saistīta ar finanšu riskiem. Piemēram, cenu, procentu likmju un kredītspējas izmaiņām ir ietekme uz kapitālu, kas atrodas ieguldījumu fondos, jo tas saistīts ar akciju tirgiem, obligāciju tirgiem, valūtas tirgu, globālo ekonomiku, kas ir mainīgi.

Ieguldījumu fondi var orientēties gan uz ieguldījumiem viena veida vērtspapīros, tad tos sauc attiecīgi akciju fondi, obligāciju fondi, naudas tirgus fondi. Sabalansētajos fondos var ieguldīt dažādus vērtspapīrus dažādās valūtās. Var ieguldīt akcijās – peļņa par akciju pārdošanu parasti ir augstāka, kā to var nodrošināt ieguldījumi obligācijās. Taču, tā kā ieguldījumi akcijās saistīti ar augstāku risku to svārstīgās cenas dēļ, var apvienot abu aktīvu kategorijas, iegūstot pieņemamu riska līmeni. Tomēr, izvēloties ilgtermiņa noguldījumu akcijās, īstermiņa akciju cenu izmaiņa parasti peļņu neskar, un rezultātā klients saņem peļņu no saviem ieguldījumiem. Ja noguldījumi fondā nav fonda bāzes valūtā, tad jāievēro arī valūtas kursa riska faktors. Kredītrisks saistīts ar akciju vai obligāciju emitentu finansiālo stāvokli, maksātspēju un maksāt gatavību. Jāpiemin arī likviditātes riska faktors. Tas ietekmē peļņu, ja ir grūtības pārdot vērtspapīrus.

Riska faktoru dažādās kombinācijas ļauj izvēlēties atbilstošāko ieguldījumu plānu. Konservatīvos plānus piedāvātie fondi (un tā apakš fondi), kuri izvēlas samazināta riska ieguldījumus. Aktīvākie plāni paredz augstāka riska finanšu instrumentu izmantošanu, kas var nest lielāku peļņu, taču saistīti ar lielāku finansiālo risku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *